تفريغ بودجه

اندازه متن
تاریخ انتشار: 1398/02/18 12:39:08
تفريغ بودجه سال 97 شورا

شوراي اسلامي شهرکرد
خلاصه بودجه و تعادل درآمدهاي و هزينه هاي سال 1397
 

  درآمدها و منابع حاصل شده و تخصيص به اعتبارات جاري و عمراني هزينه هاي جاري و عمراني به تفکيک وظايف و برنامه ها
شماره
طبقه
شرح سهم اعتبارات جاري
(ريال)
سهم اعتبارات
عمراني
جمع
( ريال)
شماره طبقه شرح سهم اعتبارات جاري
( ريال)
سهم اعتبارات عمراني جمع
( ريال)
  درآمد ناشي از بودجه مصوب شهرداري 000/250/320/5   000/250/320/5   وظيفه خدمات اداري 272/943/446/4 --- 272/943/446/4
  مازاد دوره هاي قبلي 432/380/275   432/380/275   موجودي آخر سال 160/687/148/1 --- 160/687/148/1
  جمع درآمدها 432/630/595/5   432/630/595/5   جمع هزينه ها 432/630/595/5   432/630/595/5
 
 
         
       
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
        درآمدها و منابع                                                                                                                 تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  منابع 000/000/700/5   ----- 000/250/320/5 ----- 000/750/379
  منابع شوراي اسلامي شهر            
  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي            
  وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات            
  ساير درآمدها            
  سرجمع کل مربوط به درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 000/000/700/5 000/000/700/5 ----- 000/250/320/5   000/750/379
 
 

        

       
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
        هزينه ها :                                                                                                                           تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :        
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  مزاياي کارگران رسمي            
  مزاياي کارکنان قراردادي            
  فوق العاده اضافه کاري و جمعه کاري            
  پس انداز سهم شهرداري – حق بازنشستگي – حق تامين اجتماعي            
  کمک غير نقدي – کمک عائله مندي – بن کالاهاي اساسي            
  پاداش و عيدي ( اداري )            
  ماده 3- ماموريت ، هزينه سفر
حمل و نقل ارتباطات
           
  ماموريت و هزينه سفر داخل کشور 000/000/70 ----- ----- 000/482/31 000/518/38 -----
  ماموريت و هزينه سفر خارج از کشور            
 
 
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
        هزينه ها :                                                                                                                           تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :        
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  هزينه نقل مکان کارکنان            
  حمل و نقل – پست و تلگراف  تلفن            
  ماده 4- اجاره بها و کرايه            
  اجاره ساختمان            
  کرايه ماشين آلات و وسايط نقليه            
  ماده 5 خدمات قراردادي            
  نگهداري و تعميرات جزيي ساختمان و تاسيسات 000/000/70     ----- 000/000/70  
  نگهداري و تعميرات وسايل اداري            
  نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسايط نقليه 000/000/100     ----- 000/000/100  
 
 
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
        هزينه ها :                                                                                                                        تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :        
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  هزينه چاپ اوراق – دفاتر نشريات وآگهي ----     ---- ----  
  هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري 000/000/200     --- 000/000/200  
  هزينه هاي آموزشي کارکنان 000/000/20     --- 000/000/20  
  هزينه هاي آموزشي شهروندان 000/000/30     --- 000/000/30  
  هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي 000/000/50     --- 000/000/50  
  هزينه هاي بانکي – کارمزد و دسته چک 000/800     000/676 000/124  
  حق الجلسات وکالت - تدريس –  حق الزحمه مشاوره 000/000/600/3     272/251/522/3 728/748/77  
  ساير خدمات قراردادي            
  حق الزحمه حسابرسي 000/250/42     --- 000/250/42  
  هزينه هاي رفاهي کارکنان            
  ماده 6- سوخت آب و بر ق            
  سوخت دستگاههاي حرارتي 000/000/30     --- 000/000/30  
  آب بهاء 000/000/20     --- 000/000/20  
   بهاي برق مصرفي 000/000/20     --- 000/000/20  
 
 
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
هزينه ها :                                                                                                                                تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :        
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدني            
  خريد لوازم جزئي ساختمان 000/950/2     000/950/2 ----  
  خريد لوازم مصرفي اداري            
  لوازم بذر و نهال و سم و لوازمات باغباني 000/000/10     000/000/1 000/000/9  
  لوازم يدکي ماشين آلات و وسايط نقليه            
  لوازم آتش نشاني            
  خريد تابلو و پلاک راهنما            
  کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان شورا            
  ماده 10- خريد ساختمان زمين حقوق و امتيازات            
  حقوق و امتيازات اداري            
  ماده 12- ماشين آلات و وسايط نقليه            
  خريد ماشين آلات و وسايط نقليه اداري            
  تجهيز شورا به سيستم هاي رايانه اي ( نرم افزار) 000/000/50     ---- 000/000/50  
  تجهيز شورا به سيستم ارتباطي مستقلي            
 
 
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
       
هزينه ها :                                                                                                                                تفريغ بودجه سال 1397
صورت مقايسه هزينه هاي پرداختي با برآورد اعتبارات
    تاريخ تهيه گزارش :        
کد حساب نام حساب پيش بيني وصولي در بودجه يا متمم يا اصلاح بودجه وصولي قطعي تخصيصي ( ريال ) مقايسه با پيش بيني وصولي قطعي
سهم اعتبارات جاري سهم اعتبارات عمراني جمع وصولي اضافه وصولي کسري وصولي
  ماده 13- کالاهاي مصرف نشدني            
  کتاب ( اداري ) 000/000/20     ---- 000/000/20  
  سرجمع کل مربوط به ماده هزينه            
  ماده 16- کمک و پرداختها به بخش عمومي            
  کمک به ساير مؤسسات وابسته (شوراي شهرستان) 000/000/114     000/000/70 000/000/44  
  سرجمع کل مربوط به ماده هزينه            
  ماده 17- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي            
  هدايا و پرداختهاي تشويقي 000/000/800     000/584/746 000/416/53  
  کمکها و اعانات به مستمندان 000/000/450     000/000/72 000/000/378  
  سرجمع کل مربوط به ماده هزينه            
  ماده 19- پرداختهاي انتقالي به کارکنان            
  پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد کارکنان            
  سرجمع کل مربوط به ماده هزينه            
  ماده 20- ديون و تعهدات            
  ديون با محل ( اداري )            
  ديون بلامحل ( اداري )            
  سرجمع کل 000/000/700/5     272/943/446/4 728/056/253/1  
 
مسئول امور مالي شوراي اسلامي شهر                                                                                               رئيس شوراي اسلامي شهر
 
کد خبر: 22138 نمایش: 564


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شهرداری شهرکرد میباشد.