کد مطلب: 22
انتخاب اعضاي هيات رئيسه شوراي دوره پنجم
تاریخ انتشار : 1396/06/04
نمایش : 429
در اجراي ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و به موجب دعوتنامه فرمانداري شهرستان شهرکرد اولين جلسه شوراي اسلامي شهر شهرکرد در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 96/06/04 در محل فرمانداري تشکيل و براي انتخاب اعضاي هيات رئيسه شورا اخذ راي به عمل آمد و با راي مخفي و اکثريت نسبي آقاي عليرضا توکلي به عنوان رئيس و آقاي حيدر علي پور به عنوان نائب رئيس و آقاي حميد فتح اللهي به عنوان منشي شوراي اسلامي شهر شهرکرد انتخاب گرديدند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن