کد مطلب: 18
جلسه شماره 341
تاریخ انتشار : 1396/01/26
نمایش : 837
  سال 1395  ( اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل )    
 
مصوبات و تصميمات جلسه عمومي شماره 341  شوراي اسلامي شهركرد ( دوره ي چهارم )
 
 
 
 
                                                                                                    
تاريخ : 7/12/95                                     ساعت شروع : 17                                                ساعت ختم جلسه : 21
 
دستور جلسه : تصميم گيري نهائي بودجه سال 96 شهرداري رسيدگي به ارجاعيات ضروري کميسيونها . 
 
1- تعداد قابل توجهي از مالکين املاک خيابان بوعلي سينا در آغاز جلسه در صحن علني بدون دعوت و هماهنگي قبلي حضور يافته و از آنجا که اجراي عقب نشيني طرح تعريض خيابان مزبور در اولويتهاي سال 96 شهرداري قرارگرفته است خواستار لغو ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح تعريض براي املاک اين خيابان شدند که مقرر شد مورد رسيدگي قرارگيرد .
2- دستور اصلي جلسه تعيين تکليف نهائي بودجه پيشنهادي سال 1396 شهرداري شهرکرد بود که پس از بررسي مابقي سرفصل هاي عمراني و شنيدن آخرين نظريات و تاکيدات اعضاي محترم شورا با لحاظ تبصره هاي بودجه شامل مواردي که در طول بررسي بودجه در جلسات متعدد مطرح شد و رعايت تصميمات ذيل در قالب 3 تبصره ديگر به راي گذاشته شد و به استناد بند 12 ماده 76 قانون شوراها ( اصلاحيه سال 86 ) با اکثريت آرا به تصويب رسيد و مقرر شد يک نسخه مهر و امضا شده از بودجه براي اجرا از آغاز سال 96 با رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر شهرداري به شهرداري شهرکرد ابلاغ گردد و شهرداري شهرکرد طبق قانون يک نسخه از بودجه مصوب را ضمن درج در سامانه سازمان شهرداريها به وزارت کشور ارسال نمايد .
آراي موافق : 8 راي . آراي مخالف : 3 راي ( آقاي مهندس بياتي – آقاي ملک پور و خانم روحي )
تبصره هاي مصوب در اين جلسه :
  • شهرداري شهرکرد مجاز است که در طول سال 96 از طريق تصويب طرحهاي تفکيکي اراضي خود مانند اراضي گلخانه با تصويب شورا پلاکهاي متعلقه را چنانچه مازاد بر اراضي پيش بيني شده در بودجه مصوب بودند طبق قانون به معرض فروش گذاشته و درآمدهاي حاصله براي اجراي پروژه هايي که به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهند رسيد را هزينه و عمليات مالي آن را در اصلاح و متمم بودجه پايدار نمايد .
  • شهرداري شهرکرد موظف است چنانچه در طول سال 96 هر يک از سازمانهاي وابسته نياز ضروري به تامين اعتبار براي اجراي طرح يا پروژه يا هزينه اي پيدا کرد که ضرورت آن به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد ، پيشنهاد خود را با ذکر ميزان و محل تامين اعتبار براي تصويب به شوراي اسلامي شهر ارائه و عمليات مربوطه را در اصلاح و متمم بودجه خود و سازمان مزبور پايدار نمايد .
  • شهرداري شهرکرد مکلف است در اجراي رديف هزينه اي تملک اراضي و املاک واقع در طرحهاي شهري مانند طرح خيابان بوعلي سينا ، آئين نامه اجرائي اين سرفصل را تهيه و تا 15 ارديبهشت ماه به شوراي اسلامي شهر براي تصويب ارسال نمايد .
3- لايحه بودجه پيشنهادي سال 1396 شهرداري شهركرد و پيوستهاي بودجه مشتمل بر سرجمع اعتبارات به مبلغ 000/000/000/693/1 ريال و به همين ميزان دربخش هزينه هاي جاري (وظايف اداري و خدمات شهري ) و عمراني از اين قراركه مبلغ 000/000/300/331 ريال نزديك به  20 درصد صرف بخش جاري و مبلغ 000/000/700/361/1 ريال بيش از 80 درصد به احتساب هزينه هاي يكساله احداث برجهاي دوقلو و بازپرداخت وام صرف بخش عمراني مي شود ، طي چندين جلسه بحث و بررسي دركميسيون بودجه و اداري و مالي و جلسات عمومي اين شورا با اصلاحاتي به تصويب رسيد و نهايتاً بودجه پيشنهادي همراه با اصلاحات اعمال شده دراين جلسه مطرح و مورد تائيد و تصويب نهائي به استناد بند 12 ماده 71  قانون شوراها مصوب 1375 در قالب ماده واحده و تبصره هاي مربوطه با اكثريت قريب به اتفاق آراء قرارگرفت و مقررگرديد : با رعايت كليه قوانين و ضوابط و مقررات حاكم بر شهرداري وآئين نامه مالي درسال 1396 در شهرداري شهركرد به مرحله اجرا درآيد . تبصره هاي ضميمه بودجه متعاقباً درکمترين زمان ممکن به شهرداري ابلاغ خواهند شد .
ماده واحده بودجه سال 1396 شهرداري شهركرد مصوب شوراي اسلامي شهر
بودجه سال  1396 شهرداري شهركرد و كمكهاي شهرداري به سازمانهاي وابسته، مصوب شوراي اسلامي شهر:                                                
الف) بودجه شهرداري شهركرد از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبارجمعاً به مبلغ 000/000/000/693/1 ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها  نيز معادل همين مبلغ(000/000/000/693/1 ريال ) مي باشد كه شامل موارد زير است :
الف-1: بودجه جاري معادل  000/000/300/331 ريال
الف-2: بودجه عمراني معادل  000/000/700/361/1 ريال
ب) مبالغ پرداختي به سازمانهاي وابسته در قالب رديف اعتباري در بودجه مصوب شهرداري که جهت انجام وظايف محوله به نيابت از شهرداري برابر ضوابط و مقررات اختصاص مي يابد .
- رديف اعتباري تخصيصي به سازمان اتوبوسراني ( سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرکرد و حومه ) جمعاً  000/000/000/28 ريال
- رديف اعتباري  تخصيصي به سازمان آتش نشاني جمعاً  000/000/000/30 ريال
-  رديف  اعتباري تخصيصي به سازمان پاركها و فضا سبز جمعاً  000/000/000/85 ريال
- رديف اعتباري تخصيصي به سازمان رفاهي و تفريحي مبلغ   000/000/000/10 ريال
- رديف اعتباري تخصيصي به سازمان ميادين ميوه و تره بار جمعا   000/000/000/5 ريال
- رديف اعتباري تخصيصي به سازمان آمار و فن آوري اطلاعات  مبلغ  000/000/000/2 ريال در قالب اعتبارات جاري ( رديف پرداخت به موسسات وابسته شهرداري ، ماده 16)
با توجه به ادغام سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني و تشکيل سازماني جديد به نام سازمان حمل و نقل بار و مسافر ، کمک اختصاصي به سازمان اتوبوسراني صرف اين سازمان خواهد شد .
ضمناً براي سازمان نوسازي کمک اعتباري در نظرگرفته نشده است ولي طبق بودجه سازمان مزبور شهرداري مي تواند با تصويب شورا از محل اعتبارات سرفصل ايجاد پارکينگ در حد مبلغ بيست ميليارد ريال براي ساخت پارکينگهاي عمومي در اختيار سازمان نوسازي قراردهد .
 
 
ج) بودجه شهرداري از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شامل سرفصلهاي زير است :
درآمد ناشي از عوارض عمومي (درآمد مستمر)  000/000/000/348 ريال
درآمد ناشي از عوارض اختصاصي  000/000/000/85 ريال
 بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري  000/000/400/43 ريال
درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري  000/000/700/30 ريال
كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي  000/000/100 ريال
اعانات و هدايا و داراييها  000/000/100/175 ريال
ساير منابع تامين اعتبار  000/000/700/010/1  ريال
د) اعتبارات هزينه ايي شهرداري عبارت است از :
- هزينه وظيفه خدمات اداري به مبلغ 578/535/048/202 ريال
- هزينه وظيفه خدمات شهري به مبلغ 423/464/251/129 ريال
- هزينه وظيفه عمران شهري به مبلغ 000/000/700/931 ريال
- ساير پرداختها (وام پرداختني)   000/000/000/430 ريال
4- نامه شماره 10/110/30152 مورخه 19/11/95 شهرداري شهرکرد درخصوص چگونگي اقدام نسبت به حقوق عقب نشيني ملک آقاي حميد نظري در حدود 5/46 مترمربع واقع درخيابان باستان چالشترکه از سال 1389 تاکنون پيگير دريافت حق و حقوق خود    مي باشد و عليرغم صدور مصوباتي چون مصوبات شماره 1003/1/89- 13/5/89 و شماره 2450/1/89- 20/10/89 نتوانسته است به حقوق مورد نظر دست پيدا کند و شهرداري شهرکرد اعلام داشته بود طبق طرح تفصيلي سال 88 ناحيه غرب و مستندات نقل و انتقال و صدور پروانه ملک نامبرده اشاره اي به عقب نشيني ملک نشده ليکن مستندات مشاراليه نشان از اعمال عقب نشيني ملک به متراژ 5/46 مترمربع قبل از سال 87 (در سال 86) هنگام تفکيک ملک به دو پلاک مي دهد که در کروکي و فرمهاي تفکيکي محرز است و عدم دريافت حقوقات عقب نشيني توسط شهرداري تحت نامه شماره 10/110/7156 مورخه 22/4/89 تائيد شده است( شهرداري شهرکرد درگذشته هنگام تفکيک املاک ، عقب نشيني را بدون ذکر نحوه اعطاي حقوقات کسر مي کرده است ) ولي به دليل اينکه در دستور العمل عقب نشيني مصوب سال 89 قيد شده است حقوقات تعيين شده در اين دستور العمل شامل عقب نشيني هاي املاک قبل از سال 88 نمي گردد و از طرفي مدعي شده اند که اولين دستور العمل اعطاي امتيازات عقب نشيني مربوط به سال 87 مي باشد و نهايتاً شهرداري شهرکرد ارشاد شود که آيا شهرداري حقوقات عقب نشيني ملک مشاراليه را با توجه به مصوبات شوراي دوره سوم براي ملک مشاراليه اعمال نمايد يا خير ؟،پس از بررسي لازم توسط رئيس محترم کميسيون عمران و توسعه شهري ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعلام گرديد : با توجه به اينکه اجراي عقب نشيني ملک نامبرده بدون دريافت حقوقات بنا بر اعلام شهرداري و مستندات تفکيکي محرز است و از طرفي مصوبات وحدت رويه ، نحوه اعطاي امتيازات و حقوق عقب نشيني املاک از اولين سال آغاز به کار شوراي اسلامي شهرکرد توسط شورا صادر و به شهرداري ابلاغ شده اند که نمونه اي از اين مصوبات به ضميمه مصوبه شماره 2865/1/89 مورخه 3/12/89 براي شهرداري جهت بهره برداري ارسال شده است و مصوبات فوق الذکر نيز دلالت بر لزوم پرداخت حقوقات عقب نشيني ملک نامبرده دارند‌،شهرداري شهرکرد نسبت به اجراي مصوبات شوراي سوم و اعطاي حقوقات عقب نشيني ملک ياد شده اقدام نمايد .
 
 
5- نامه شماره 131/22315 مورخه 25/08/95 شهرداري شهرکرد منضم به پرونده اراضي موسوم به درب ده واقع در ضلع جنوبي بلوار خواجه نصير (حد فاصل ولي عصر جنوبي تا 12 محرم)که بنا به تقاضاي مالکين جهت تغييرکاربري و تفکيک اراضي از طريق کميسيون ماده 5 همراه با توافقنامه في مابين شهرداري شهرکرد و مالکين به شوراي اسلامي شهر براي تصويب و اخذ مجوز ارسال شده است ، پس از بررسي لازم درکميسيون عمران و توسعه شهري ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر طبق نظريه رئيس محترم کميسيون مزبور اعلام گرديد : پرونده ياد شده داراي نواقص و ايراداتي مي باشد که بايستي برطرف و سپس جهت تصميم گيري به شورا منعکس شود.(شرح نظريه کميسيون عمران و توسعه شهري در ذيل آمده است).ضمناً اراضي مزبور داراي مصوبه شماره 2341/1/89 مورخه 8/10/89 شوراي دوره ي سوم مي باشد و دليل تجديد توافق و عدم اجراي مصوبه براي شوراي اسلامي شهر معلوم نگرديده است .
« شرح ايرادات مد نظرکميسيون عمران و توسعه شهري »
- عدم ارائه سند ثبتي مالکيت - بررسي تداخل مالکيتها و حرائم قانوني از جمله مسيل جنوب اراضي - تطبيق طرح تفکيکي با طرح تفصيلي و لزوم انطباق با آن - سطوح و سرانه هاي عمومي در يک جدول درخصوص ملک مذکور و طرح تفکيکي آن ارائه شود . - فضاي سبز پس از کسر معابر بايستي 30 درصد باشد . ( با توجه به ضوابط طرح تفصيلي اعمال و اصلاحات صورت پذيرد )
- واگذاري هنرستان آموزشي به آموزش و پرورش در سنوات گذشته قابليت طرح در سرانه هاي عمومي را نخواهد داشت .
- تنظيم توافقنامه براساس وضعيت اراضي و تغييرات کاربري آن در طرحهاي جامع قبلي و تاثير عرصه از طرحها .
6- آقاي مهندس بياتي با قرائت يکي از صورتجلسات شوراي ترافيک راجع به دوربين هاي ترافيکي در اجراي طرح مونيتورينگ شهري گفت : رئيس محترم پليس راهور خواستار تجهيز طرح به دوربين هاي پلاک خوان است و مبادا شهرداري بدون هماهنگي با پليس راهور تجهيزاتي خريداري نمايد که مورد استفاده قرارنگرفته و به هدر دادن هزينه بيانجامد . وي همچنين افزود جاده کمربند شمال نياز مبرم به نصب تابلوهاي راهنمائي و رانندگي و رفع گره هاي ترافيکي دارد تا از بروز سوانح رانندگي جلوگيري شود و مانع ورود خسارت به خودروهاي عبوري از اين مسير گردد . در ضمن وضعيت معابر شهر به خصوص ناحيه غرب بخاطر وجود ترانشه ها و ناهمواريهاي بسيار زياد مناسب تردد اتومبيل ها نيست و مي طلبد شهرداري با سرعت هر چه تمام نسبت به ترميم آنها اقدام نمايد .
رئيس کميسيون عمران شورا افزود طرح ساماندهي ترمينال آزادي که شهرداري ارائه داده است مشکلاتي به همراه مي آورد که بايد اصلاح گردد ضمناً طرح احداث پارکينگ طبقاتي در زمين مقابل مسجد نو در خيابان فردوسي که قراراست سازمان نوسازي و بهسازي براي شهرداري اجرا نمايد به کميسيون عمران ارجاع شده است و هريک از عزيزان شورا اگر  نظر يا ايده اي دارند ارائه فرمايند . وي در پايان ، اسناد و مدارک و گزارش موجودي برخي رديفهاي اعتباري و هزينه اي بودجه سال 96 شهرداري را درخواست نمود که در اختيار وي گذاشته شود .
 
حاضرين:  کليه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر  - شهردار محترم شهرکرد
                                                                                                                                                                                                     عليرضا توکلي
                                                                                                                                                                   رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن