کد مطلب: 17
تصميمات جلسه شماره 340
تاریخ انتشار : 1396/01/26
نمایش : 614
ال 1395  ( اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل )    
 
مصوبات و تصميمات جلسه عمومي شماره 340  شوراي اسلامي شهركرد ( دوره ي چهارم )
 
 
 
 
                                                                                                    
تاريخ : 1/12/95                                     ساعت شروع : 17                                                ساعت ختم جلسه : 30/20
 
دستور جلسه : ادامه رسيدگي به بودجه پيشنهادي سال 96 شهرداري شهرکرد ( بخش عمراني )  و ارجاعيات کميسيونها .
 
1- پيرو جلسه قبلي که کليات بودجه عمراني و سرفصلهاي آن مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت ، رسيدگي به جزئيات سرفصلهاي عمراني و پروژه هاي زيرمجموعه برنامه هاي 9 گانه عمراني ، رديف به رديف از برنامه « برنامه ريزي توسعه شهري » مورد بررسي و توضيح معاون عمراني و مسئول اماني پيماني شهرداري قرارگرفت و اعضاي محترم ، خصوصاً رئيس محترم کميسيون عمران و توسعه شهري هريک به نوبه خود نظريات و ايده هاي خويش را به جلسه ارائه و با توضيحات هر يک از رديفها از سوي مسئولين محترم شهرداري به چگونگي تدوين اين بخش از بودجه واقف گرديده و پروژه هاي مورد نياز محلات شهر را تحت عنوان رعايت عدالت در توزيع منابع با رويکرد توجه به مناطق کمتربرخوردار به جلسه اعلام نمودند .
در برنامه ريزي توسعه شهري و برنامه اجراي طرحهاي تملک ، پيش بيني زيرگذر دوم دشت ده مورد تاکيد برخي اعضاي محترم قرارگرفت . تملک اراضي با کاربري پارکينگ و احداث پارکينگهاي عمومي – تعريف پروژه تعريض خيابان بوعلي سينا به عنوان اولويت ويژه – در اولويت قراردادن طرحهاي تعريض خيابان ملت ( حد فاصل ميدان فردوسي تا ميدان بوعلي سينا و ميدان 12 محرم نيز مورد تاکيد يکي دو تن از اعضاي محترم شورا قرارگرفت . )
پيگيري لازم جهت بازنگري طرح تفصيلي شهر به نحو احسن از طريق مشاور معرفي شده از سوي اداره کل راه و شهرسازي و تهيه و تدوين طرح جامع ترافيک شهر ديگر اموري بودند که در سرفصل مذکور مورد تاکيد شورا قرارگرفتند . همچنين تهيه طرحهاي عمراني پروژه ها شامل مطالعه ، ارزيابي هزينه ، طرح و نقشه و آناليز کامل قبل از اجراي هر پروژه همراه با پيوست فرهنگي هر کدام نيز از طرف شورا تاکيد شد .
در برنامه بهبود عبور و مرور و هدايت آبهاي سطحي ، لايروبي کانال پابلند و ساير جويها و کانالهاي موجود در سطح شهر تاکيد شد، تکميل طرح هدايت آبهاي سطحي چهارراه فردوسي جنوبي و مسيل هاي 15 خرداد و بوعلي سينا و ... مورد تاکيد واقع شد . اجراي پياده روسازيهاي معابر و مناسب سازي بصورت اصولي و رعايت اولويتها نيز تذکر داده شد و در پايان رسيدگي به برنامه بهبود عبور و مرور و ترافيک ، ليست پروژه ها و معابري که شهرداري براي سال آينده جهت اقدام مد نظر دارد توسط مديراماني پيماني شهرداري درجلسه قرائت گرديد .
در برنامه بهبود محيط شهري ، ايجاد سرويسهاي بهداشتي در محلات غير برخوردار براي عابرين و افزايش سرويس ها در پارکهاي شهر براي رفاه مسافرين و مراجعه کنندگان به پارکهاي شهر خصوصاً پارک تهليجان شمالي – پارک لاله – دالان سبز – پارک ملت و ... مورد تاکيد قرار گرفت .
 
معاون محترم عمراني شهرداري طي توضيحات خود راجع به بودجه عمراني افزود : در دوره ي شوراي چهارم اقدامات عمراني قابل توجهي صورت گرفت که با ده سال گذشته شهرداري برابري مي کند ولي بدليل ضعف شهرداري در اطلاع رساني و توجه به اين اصل که هدف ما خدمت بي منت است ، تبليغات چنداني انجام نداديم والا اجراي مسيل 15 خرداد و مسيل بوعلي سينا – کمربندي 15 خرداد ( دو بانده شدن با روشنايي ) – آزاد سازي و اجراي ادامه بلوار آيت ا... کاشاني – احداث کمربند شمالي – احداث آرامستان جديد – تعريض بلوار رهبر و عقب نشيني ديوار دانشگاه – اجراي طرح برم پهنه و طرحهاي تکميلي ميدان درب امامزاده – توسعه بازار ميلاد – پارک تهليجان شمالي – چندين پارک و بوستان و فضاي سبز در سراسر شهر – ساخت و نصب المانهاي متعدد – تابلوهاي راهنماي سطح شهر – اقدامات قابل توجهي در منظريه و ميرآباد – احداث چند ايستگاه آتش نشاني و ساختمان شهرداري در منظريه ، تپه نورالشهداء – مسيل اشکفتک – چراغهاي راهنمايي و رانندگي – اصلاح گره هاي ترافيکي – ايجاد ميادين – زيبا سازي مبلمان شهري – رنگ آميزي – تبليغات محيطي و ... به اضافه پروژه بزرگ برجهاي دوقلو ، اقدامات کمي نيستند و هرکدام در جاي خود قابل تعريف و تمجيد مي باشند . وي در ادامه گفت : بخشي از اولويتهاي ما در سال 96 تکميل پروژه هاي نيمه تمام مانند مسيل 15 خرداد – ادامه کاشاني تا کوي پليس و بلوار دانش آمور – آرامستان جديد براي مهيا ساختن بهره برداري و برخي پروژه هاي ديگر است . برخي اعضاي محترم نيز خواستار افزايش اعتبارات ترمينالهاي جنوب و شرق – جاده دانشگاه آزاد – احداث سراي سالمندان با همکاري بخش خصوصي و پارک بانوان شماره 2 شدند .
آقاي مهندس نجفي در برنامه زير سازي و آسفالت گفت : با توجه به تکميل مخازن قير و تجهيز کارخانجات سنگ شکن و آسفالت در سال 96 نه تنها هيچ مشکلي براي آسفالت معابر نداريم بلکه آماده هستيم تا در صورت توافق با اداره کل راه و شهرسازي پروژه آماده سازي منظريه را نيز با اکيپ و امکانات خودمان ( شهرداري ) انجام دهيم که در صورت اجرايي شدن آن ، پروژه اي 10 ميلياردي را در قبال دريافت وجه يا زمين به نفع شهرداري اجرا خواهيم کرد که درآمد قابل توجهي محسوب مي شود و در صورت تحقق با تصويب شورا در اصلاح و متمم بودجه 96 لحاظ خواهد شد . در اين راستا با توجه به سئوال يکي از اعضاي محترم ، مقرر شد شهرداري گزارشي از وضعيت تفاهمنامه قبلي شهرداري با راه و شهرسازي با موضوع آماده سازي منظريه را به شور ارائه نمايد .
درخصوص نشر اطلاعات راجع به عملکرد عمراني و خدمات شهري شهرداري ، تاکيد شد در گزارشات ، بنرها و ويژه نامه ها ، اسم شوراي اسلامي شهر نيز برده شود . در واگذاري پروژه هايي که متنوع هستند ولي عمليات آنها يکنواخت است مانند پياده روسازي يا جوي و جدول ، واگذاري به پيمانکاران طبق اصول قانوني و آئين نامه مالي – معاملاتي انجام پذيرد و از خرد نمودن پروژه ها براي واگذاري به چند پيمانکار پرهيز شود . در ادامه بررسي سرفصلهاي عمراني ، مبحث ترافيک ، نحوه اجراي طرح کارت پارک با در نظر داشتن اعتراضات مردمي رسيدگي شود، چگونگي واگذاري اين طرح به پيمانکار نيز بررسي و اسناد و مدارک آن به شورا ارسال گردد . تابلوهاي کارت پارک مقابل ساختمان شهرداري برچيده شود . پارکينگ ماشين هاي سنگين درترمينال رسيدگي شود. جاده دامنه کوه تهليجان براي جلوگيري ازتخليه نخاله هاي ساختماني آسفالت گردد.سرويس بهداشتي جنب بيمارستان رسالت همراه با يک پروژه اجرا شود.براي شب عيد معابر و جداول خط کشي و نقاشي شوند و ترانشه ها و ناهمواريهاي معابر نيز آسفالت و هموار گردند.ادامه رسيدگي به سرفصلهاي عمراني و جزئيات رديفهاي هزينه اي در اين بخش به جلسه آينده موکول شد .
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن