کد مطلب: 16
جلسه شماره 339
تاریخ انتشار : 1396/01/26
نمایش : 557
  سال 1395  ( اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل )    
 
مصوبات و تصميمات جلسه عمومي شماره 339  شوراي اسلامي شهركرد ( دوره ي چهارم )
 
 
 
 
                                                                                                    
تاريخ : 30/11/95                                     ساعت شروع : 17                                                ساعت ختم جلسه : 21
 
دستور جلسه : رسيدگي به بودجه پيشنهادي سال 96 شهرداري ارجاعيات کميسيونها .
 
1-  ادامه بررسي بودجه پيشنهادي سال 1396 شهرداري شهرکرد .
در اين بخش از جلسه ، بودجه عمراني سال 96 شهرداري با حضور معاون عمراني شهردار ، مسئول اماني پيماني و مسئولين محترم مالي شهرداري با گزارش رئيس محترم کميسيون بودجه و اداري مالي و توضيحات رئيس محترم کميسيون عمران و توسعه شهري شورا مورد بررسي قرارگرفت . بودجه عمراني شهرداري با اعتباري معادل 000/000/700/931 ريال در 4 قسمت قابل تعريف است ، که عبارتند ازکمک به سازمانهاي وابسته در حدود 150 ميليارد ريال – برجهاي دوقلو 420 ميليارد ريال – طرحهاي تملک اراضي 200 ميليارد ريال و مابقي سرفصلها و پروژه هاي عمراني نيز حدود 160 ميليارد ريال که از اين مبلغ حدود 35 ميليارد ريال به خريد ، تملک و احداث پارکينگهاي عمومي اختصاص يافته است .
مسئول اماني پيماني شهرداري ريز پروژه هاي جوي و جدول – آسفالت و زيرسازي – پل هاي سرکوچه ها – پياده روسازي و ... را جهت اطلاع اعضاي محترم درجلسه قرائت نمود و با تاکيد اعضاي شورا مقرر شد سهم محلات کمتر برخوردار از اين اعتبارات افزايش يابد .
در رابطه با احداث زيرگذر دوم کمربندي 15 خرداد (دشت ده ) که مورد تقاضاي کشاورزان و دامداران جنوب شهر مي باشد نيز با تاکيد برخي اعضاي محترم مبلغ دو ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده شد .
درخصوص اجراي طرح تعريض خيابان بوعلي سينا که جز پروژه هاي سرفصل تملک اراضي واقع در طرحهاي تعريض و ... است برخي اعضاي محترم خواستار تعريف يک پروژه خاص به عنوان اولويت ويژه طرحهاي تعريض شدند که مورد موافقت قرارگرفت .
پارک بانوان شماره 2 نيز مورد تاکيد بانوان محترمه عضو شورا قرارگرفت که حتماً در بودجه شهرداري علاوه بر بودجه سازمان پارکها و فضاي سبز رديفي براي آن در نظرگرفته شود .
سرفصلهاي عمراني در 9 رديف اصلي با توضيحات معاون محترم عمراني شهرداري با ذکر اين نکته که سياست کلي شهرداري تکميل پروژه هاي نيمه تمام مثل آرامستان جديد – مسيل 15 خرداد – ادامه کاشاني – کمربندي هاي شمال و جنوب و ... در سال 96 است درکليات مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و بررسي پروژه ها و زير فصلها و بطور کلي جزئيات بودجه عمراني به جلسه آينده موکول گرديد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن