کد مطلب: 15
جلسه شماره 323 شوراي شهر
تاریخ انتشار : 1396/01/12
نمایش : 773
  سال 1395  ( اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل )    
 
مصوبات و تصميمات جلسه عمومي شماره 323 شوراي اسلامي شهركرد ( دوره ي چهارم )
 
 
 
 
                                                                                                    
تاريخ : 05/10/95                                     ساعت شروع : 17                                                ساعت ختم جلسه : 21
 
1- نامه شماره 110/20580 مورخه 09/08/95 شهرداري شهرکرد منضم به يک نسخه از شيوه نامه اصلاحي سرمايه گذاري شهرداري و سازمانهاي وابسته منطبق با شيوه نامه ارسالي توسط وزير محترم وقت کشور که به منظور فراهم نمودن شرايط تشکيل هيات عالي سرمايه گذاري در شهرداري بدون عضويت اعضاي محترم شورا در هيات جهت ممهور نمودن به مهر شورا به شوراي اسلامي شهر ارسال و همچنين پيشنهاد شده است آقاي دکتر نعيم امامي به عنوان کارشناس خبره و بصير به نمايندگي از شوراي اسلامي شهر به عضويت هيات عالي درآيد ( موضوع بند 6 ماده 5 شيوه نامه ) ، پس از بررسي لازم درکميسيون بودجه و اداري مالي، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر منطبق با ضوابط و مقررات با تقاضا و پيشنهاد شهرداري شهرکرد به شرح فوق با اکثريت آراء موافقت به عمل آمد و مقرر شد يک نسخه از شيوه نامه تسليمي که طبق اعلام شهرداري منطبق بر شيوه نامه ارسالي وزير محترم کشور مي باشد به وسيله مهر شورا ممهور شود .
2- نامه شماره 1/110/25405 مورخه 01/10/95 شهرداري شهرکرد منضم به تصاوير درخواست هيآت مذهبي ، يازهرا (س) ، عاشقان ولايت و رزمندگان اسلام مبني بر کمک مالي جهت تامين بخشي از هزينه هاي جاري هيآت براي برگزاري مراسم مذهبي خصوصاً در ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان امام حسين (ع) و يارانش ، پس از بررسي لازم درکميسيون بودجه و اداري مالي ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بنا به پيشنهاد شهردار محترم با پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به هر يک از هيآت ياد شده که بدليل فعاليتهاي چشمگير استحقاق کمک مالي دارند از محل اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب سال جاري مطابق موارد مشابه طبق ضوابط و مقررات موافقت به عمل آمد .
3- پيرو مصوبه بند 2 درخصوص کمک مالي به هيآت مذهبي مبني بر پرداخت پنجاه ميليون ريال به هريک از هيآت مذهبي ، درخواست هيئت حضرت علي اکبر (ع) که درمحله بهارستان و خيابان رازي فعاليت دارد نيز پس از بررسي درکميسيون بودجه و اداري مالي ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پيشنهاد شهردار محترم مبني بر پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به هيئت حضرت علي اکبر (ع) شهرکرد طبق موارد مشابه و از محل اعتبارات ماده 16 نيز موافقت به عمل آمد .
4- نامه شماره 122/24856 مورخه 25/09/95 شهرداري شهرکرد منضم به تصوير نامه نماينده محترم مجلس مبني بر پيشنهاد تهاتر بدهي حقوقات عدم خلاف ساختمان خانم هاجر موسوي همسر کارگر زحمت کش شهرداري به مبلغ 744/957/23 ريال با اعتبارات ماده 17،بدليل عدم بضاعت مالي و ايجاد يک خانه محقر در ناحيه غرب و همچنين داشتن فرزندي بيمار با هزينه هاي درماني فراوان،پس از بررسي لازم درکميسيون بودجه و اداري مالي،درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پرداخت سقف کمکهاي ماده 17 تاکنون يعني مبلغ 000/500/13 ريال از مبلغ بدهي ساختماني نامبرده از محل ماده 17 موافقت به عمل آمد .
خانم شريفي بدليل عدم امکان وحدت رويه براي افراد مشابه راي مخالف داد .
 
5- نامه شماره 4/110/25098مورخه 29/09/95 شهرداري شهرکرد مبني بر اخذ مجوز جهت واگذاري يک قطعه ملک متعلق به شهرداري واقع در محله 32 منظريه به مساحت 81/82 مترمربع از تعاوني منابع طبيعي به آقاي ابراهيم يداللهي مالک قطعه ملک همجوار ملک شهرداري به مساحت 15/43 مترمربع طبق ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري با توجه به اينکه هر دو قطعه در تقسيم سهم اعضاء و 10 درصد سهم شهرداري از پلاکهاي تعاوني مسکن منابع طبيعي از يک پلاک منفک شده و هيچ يک به تنهايي شرايط ساخت و ساز را ندارند و فقط در صورت تجميع به يک پلاک به قرينه پلاکهاي همجوار تبديل خواهند شد و براي فروش ، مالک همجوار در اولويت قرار دارد ، پس از بررسي لازم درکميسيون بودجه و اداري مالي ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعلام شد : منطبق با ضوابط و مقررات مالي و حقوقي ، ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري بلامانع است . آقاي ملک پور و آقاي مهندس بياتي و خانم روحي راي مخالف دادند چون عقيده داشتند شهرداري ملک ايشان را بخرد .
6- نامه شماره 4/110/25023 مورخه 28/09/95 شهرداري شهرکرد منضم به يک نسخه گزارش کارشناس رسمي دادگستري مبني بر ارزيابي ملک شهرداري به مساحت 70/99 مترمربع واقع در محله 32 منظريه از اراضي تعاوني مسکن منابع طبيعي که به عنوان سهم 10 درصد شهرداري بصورت اشتراکي با سهم آقاي سهراب محبي درنظرگرفته شده است به ارزش هرمترمربع 000/700/5 ريال و برآورد ارزش افزوده ملک آقاي محبي در صورت تجميع به ميزان هر مترمربع 000/500/1 ريال که مقرر است در اجراي مصوبه شماره 1112/1/95 مورخه 1/6/95 (موضوع جلسه عمومي شماره 287-16/5/95) به نامبرده واگذارشود،پس از بررسي رئيس محترم کميسيون بودجه و اداري مالي،درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به حق عبور ملک آقاي محبي از ملک شهرداري ، با نظريه ياد شده جهت واگذاري ملک شهرداري به نامبرده منطبق بر ضوابط و مقررات حقوقي و مالي موافقت به عمل آمد.ضمناً متذکر شد : چنانچه اينگونه پلاکهاي اشتراکي بدون ارزيابي قيمت و فقط به لحاظ متراژ بخشي از سهم 10 درصد شهرداري از اراضي تعاوني به شهرداري واگذار شده اند،جا دارد مورد اعتراض شهرداري قرار گيرد زيرا ارزش اراضي (پلاکها) اشتراکي به مراتب پايين تر از پلاکهاي مجزا مي باشد و نمي بايست مورد قبول واقع مي شدند .
7- براساس مباحث و مذاکرات به عمل آمده درجلسه مواردي توسط برخي اعضاي محترم به شرح ذيل مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شهرداري شهرکرد نسبت به موارد مزبور منطبق بر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول نمايد.
الف : تامين هزينه حفاري شبکه هاي خدمات زيربنائي آب و فاضلاب و گاز و ... تا درب منزل و اماکن شهروندان به عهده شرکتهاي خدمات رسان و حفار مي باشد ولي گاهي مشاهده شده است به عنوان مثال شرکت آب و فاضلاب اهالي ناحيه غرب و يا ساير نقاط و محلات شهر را براي اخذ مجوز حفاري معابر به شهرداري اعزام مي نمايد تا جُور شرکت مزبور را بکشند که اين رويه اجحاف به شهروندان است و شهرداري شهرکرد مي بايست به طرق مقتضي اين تذکر را در صدور مجوزهاي حفاري براي شرکت آب و فاضلاب تبيين نمايد و جلوي اين اجحاف به آنان را بگيرد .
ب : در بلوار رهبر مقابل تقاطع پمپ بنزين خودروهاي مستقر در جلوي نمايشگاه اتومبيل براي خودروهاي عبوري مشکل ساز     شده اند و بايستي سد معبر جمع آوري گردد . ضمناً نرده هاي زيرپل هوائي اشکفتک لازم است از طول ادامه پيدا کند تا عابرين ناچار شوند از پل عابر پياده عبورکرده و عرض بلوار را طي نکنند .
 
8- پيرو مکاتبات متعدد قبلي مشتمل بر سئوالات و تذکرات آقاي مهندس بياتي رئيس محترم کميسيون عمران و توسعه شهري شورا، تعداد 11 برگ ادامه سئوالات و تذکرات ايشان در سه قسمت مشتمل بر الف : ( 47 مورد تذکر) ب : ( 11 مورد سئوال ) ج : 7 مورد سئوال درخصوص سازمان نوسازي و دو مورد سئوال راجع به توافقات شهرداري با وراث رجب قاني و تخلفات بکارگيري نيروهاي شرکتي و واگذاري امور به بخش خصوصي درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و مباحث به عمل آمده در راستاي بهبود امور شهر و شهرداري و بالاخص شهروندان محترم ، مقرر شد شهرداري شهرکرد منطبق بر ضوابط و مقررات به تذکرات اعلامي توجه و نسبت به مرتفع نمودن نواقص ،کمبودها و اشکالات قانوني اقدام لازم معمول و همچنين پاسخ سئوالات طرح شده ايشان را تهيه و ظرف مهلت قانوني به شوراي اسلامي شهر تسليم نمايد .
9- نامه شماره 3461/44/ ص مورخه 10/07/95 شرکت آب و فاضلاب استان مبني بر تقاضاي تمديد مصوبه شماره 1687/1/94 مورخه 18/7/95 شورا که تحت ابلاغيه شماره 100/31/40813/94 مورخه 10/09/94 مورد تنفيذ وزير محترم نيرو قرارگرفته بود و با توجه به يکساله بودن مجوز شورا ، ملهت آن خاتمه يافته است و شرکت آبفا تقاضاي تمديد آن را مبني بر دريافت تعرفه تبصره 3 قانون ماده واحده ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي مناسب و بازسازي شبکه هاي آب شهرکرد طبق جدول مصوب در قالب تفاهمنامه ومصوبه فوق الذکر از محل فروش حق انشعاب آب و فاضلاب دارد ، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور طبق مصوبه سال گذشته شوراي اسلامي شهر به شماره 1687/1/94 مورخه 18/7/95 پس از بررسي لازم و ملاحظه ماحصل اجراي مصوبه آزمايشي فوق الذکر ( تحت گزارش شماره 2/131/24593 مورخه 22/9/95 شهرداري شهرکرد ) که توانسته است شرکت آب و فاضلاب استان را تا حدودي براي بازسازي شبکه هاي آب و توسعه طرحهاي فاضلاب سطح شهرکرد ياري نمايد ، درجلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به منظور ارتقاء توانمندي شرکت آب و فاضلاب استان براي بازسازي و توسعه شبکه هاي آب و فاضلاب شهر مرکز استان با تمديد مصوبه قبلي شورا به شماره 1687/1/94 مورخه 18/7/94 و در قالب همان تفاهمنامه قبلي عيناً ‌مورد موافقت به عمل آمد .
 
حاضرين: اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهردار محترم شهرکرد
 
                                                                                                                                                                                                        عليرضا توکلي
                                                                                                                                                                             رئيس شوراي اسلامي شهر
                 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن