بودجه سال 97 شوراي اسلامي شهر

بودجه سال 97

کد خبر: 11753 تاریخ انتشار: 1397/03/29 09:34:13
نمایش: 174
اخبار
رشوراي اسلامي شهر
بودجه سال  1397
درآمدها و منابع تامين اعتبار
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب  
جمع
 
مبناي برآورد دوره هاي قبل  
 
شرح درآمدها
کد
طبقه بندي
ارقام مصوب پيشنهادي سال 97
 
ريال
وصولي قطعي نه ماهه
 اول سال
وصولي قطعي سه ماهه
آخر سال
بودجه مصوب
سال 96
وصولي قطعي
سال 95
 
 
            درآمد ناشي از عوارض اختصاصي  
 
 
000/000/700/5       000/000/700/5 325/462/204/5 درآمد ناشي از بودجه مصوب شهرداري  
              وصولي توسط شهرداري و ساير مؤسسات  
              ساير درآمدها  
              سرجمع کل مربوط به گروه فرعي  
  000/000/700/5       000/000/700/5 325/462/204/5 سرجمع کل  
 
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
بودجه سال  1397
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب پيشنهاد سال 97
        ماده 3- ماموريت ، هزينه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات  
  000/000/70 000/000/50 000/670/7 ماموريت ، اياب و ذهاب و هزينه سفر داخل کشور  
        ماموريت و هزينه سفر خارج از کشور  
        هزينه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان  
  000/000/50 000/000/40   حمل و نقل ، پست وتلگراف و تلفن و فاکس  
  000/000/120 000/000/90 000/670/7 سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 5- خدمات قراردادي  
  000/000/50 000/000/50   نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات  
  000/000/20 000/000/20   نگهداري و تعميرات وسايل اداري  
  000/000/60 000/000/50   نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسايط نقليه  
  000/000/30 000/000/20   هزينه چاپ اوراق ، دفاتر ، نشريات ، آگهي و عکس  
  000/000/150 000/000/60 000/952 هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري و افطاري  
  000/000/20     هزينه هاي آموزشي کارکنان  
  000/000/30     هزينه هاي آموزشي شهروندان  
  000/000/35     هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي  
  000/000/1 000/ 500  442452 کارمزد ، بهاي دسته چک ، اوراق بهادار ، انتقال و وجوه و حواله بانکي  
  000/000/900/3 000/500/525/3 273/073/253/4 حق الجلسه وکالت حق حضور حق الزحمه و مشاوره و ...  
        ساير خدمات قراردادي  
  000/000/50 000/000/50   حق الزحمه حسابرسي  
  000/000/80 000/000/20   هزينه هاي رفاهي کارکنان  
  000/000/426/4 000/000/796/3 725/467/254/4 سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
 
 مسئول مالي شورا                                                                                                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                                                                              
 
 
بودجه سال  1397
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب پيشنهاد سال 97
        ماده 6- سوخت ،آب ، برق  
  000/000/40 000/000/30   سوخت دستگاههاي حرارتي  
  000/000/30 000/000/20   آب بهاء  
  000/000/30 000/000/20   بهاي برق مصرفي  
  000/000/100 000/000/70   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 7-  مواد و لوازم مصرف شدني  
  000/000/20 000/000/10   خريد لوازم جزيي ساختمان  
  000/000/50 000/000/30   خريد لوازم مصرفي اداري  
        لوازم يدکي ماشين آلات و وسايط نقليه  
        لوازم آتش نشاني  
        خريد تابلو و پلاک راهنما  
        کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان شورا  
  000/000/70 000/000/40   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 10- خريد ساختمان ، زمين ، حقوق و امتيازات  
        حقوق و امتيازات  
        سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
بودجه سال  1397
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب پيشنهاد سال 97
        ماده 12- ماشين آلات و وسائط نقليه  
        خريد ماشين آلات و وسائط نقليه  
  000/000/50 000/000/50   تجهيز شورا به سيستم کامپيوتري ( نرم افزار)  
        تجهيز شورا به سيستم ارتباطي مستقل اضطراري  
  000/000/50 000/000/50   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 13- کالاهاي مصرف نشدني  
  000/000/20 000/000/10   کتاب  
  000/000/20 000/000/10   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 16- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي  
  000/000/114 000/000/114 000/000/104 کمک به ساير موسسات وابسته ( شوراي شهرستان )  
  000/000/114 000/000/114 000/000/104 سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 17- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي  
  000/000/700 000/000/730 850/126/690 هدايا و پرداختهاي تشويقي  
  000/000/100     کمک ها و اعانات به مستمندان  
  000/000/800 000/000/730 850/126/690 سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
بودجه سال  1397
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب پيشنهاد سال 97
        ماده 19- پرداختهاي انتقالي به کارکنان  
        پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد کارکنان  
        سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 20- ديون و تعهدات  
  ----- 000/000/800   ديون با محل  
        ديون بلامحل  
        سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
  000/000/700/5 000/000/700/5 575/264/056/5 سرجمع کل  
 
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 

افزودن دیدگاه