اصلاح و متمم بودجه سال 96 شوراي اسلامي شهر شهرکرد

اصلاح و متمم بودجه سال 96

کد خبر: 11752 تاریخ انتشار: 1397/03/29
نمایش: 137
اخبار
اصلاح و متمم بودجه سال1396
درآمدها و منابع تامين اعتبار
تاريخ تهيه گزارش :                                                                                                                                                                                                                                                 ارقام به ريال
پيشنهاد و تصويب  اصلاح و متمم  
جمع
 
مبناي برآورد دوره هاي قبل  
 
شرح درآمدها
کد
طبقه بندي
ارقام مصوب 96 پيشنهادي سال 96
 
وصولي قطعي نه ماهه
 اول سال
وصولي قطعي سه ماهه
آخر سال
بودجه مصوب
سال 96
وصولي قطعي
سال 95
  5/700/000/000 5/700/000/000     5/700/000/000 5/204/462/325 درآمد ناشي از عوارض اختصاصي  
              وصولي توسط شهرداري و ساير مؤسسات  
              ساير درآمدها  
              سرجمع کل مربوط به گروه فرعي  
  5/700/000/000 5/700/000/000     5/700/000/000 5/204/462/325 سرجمع کل  
 
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
 
اصلاح و متمم بودجه سال  96
اعتبار هزينه هاي پرسنلي
تاريخ تهيه گزارش :
 
پيشنهاد و تصويب اصلاح و متمم مصوب سال  96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب  96 پيشنهاد سال 96
        ماده 3- ماموريت ، هزينه سفر ، حمل و نقل و ارتباطات  
  70/000/000 50/000/000 7/670/000 ماموريت ، اياب و ذهاب و هزينه سفر داخل کشور  
        ماموريت و هزينه سفر خارج از کشور  
        هزينه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان  
    40/000/000   حمل و نقل ، پست وتلگراف و تلفن و فاکس  
    90/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 5- خدمات قراردادي  
    50/000/000   نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات  
    20/000/000   نگهداري و تعميرات وسايل اداري  
    50/000/000   نگهداري و تعميرات ماشين آلات و وسايط نقليه  
    20/000/000   هزينه چاپ اوراق ، دفاتر ، نشريات ، آگهي و عکس  
    60/000/000 952/000 هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري و افطاري  
        هزينه هاي آموزشي کارکنان  
        هزينه هاي آموزشي شهروندان  
        هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي  
  400/000 000/500 442/452 بانکي ( کارمزد ، بهاي دسته چک ، اوراق بهادار ، انتقال و وجوه و حواله بانکي  
  3/935/956/489 3/525/500/000 4/253/073/273 حق الجلسات و مشاوره و حسابرسي و حق الزحمه ترجمه –  قرارداد ها  
        ساير خدمات قراردادي  
  50/000/000 50/000/000   حق الزحمه حسابرسي  
    20/000/000   هزينه هاي رفاهي کارکنان  
  4/056/356/489 3/796/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
اصلاح و متمم بودجه سال  96
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب اصلاح و متمم مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب  96 پيشنهاد سال 96
        ماده 6- سوخت ،آب ، برق  
  ---- 30/000/000   سوخت دستگاههاي حرارتي  
  ---- 20/000/000   آب بهاء  
  ---- 20/000/000   بهاي برق مصرفي  
  ---- 70/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 7-  مواد و لوازم مصرف شدني  
  ---- 10/000/000   خريد لوازم جزيي ساختمان  
  300/000 30/000/000   خريد لوازم مصرفي اداري  
        لوازم يدکي ماشين آلات و وسايط نقليه  
        لوازم آتش نشاني  
        خريد تابلو و پلاک راهنما  
        کمک به هزينه هاي ورزشي کارکنان شهرداريها  
  300/000 40/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 10- خريد ساختمان ، زمين ، حقوق و امتيازات  
        حقوق و امتيازات  
        سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 
اصلاح و متمم بودجه سال  96
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب اصلاح و متمم مصوب سال  96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب  96 پيشنهاد سال 96
        ماده 12- ماشين آلات و وسائط نقليه  
        خريد ماشين آلات و وسائط نقليه  
    50/000/000   تجهيز شورا به سيستم کامپيوتري  
        تجهيز شهرداريها به سيستم ارتباطي مستقل اضطراري  
    50/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 13- کالاهاي مصرف نشدني  
        لوازم مصرف نشدني اداري  
    10/000/000   کتاب  
    10/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 16- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي  
        تامين اعتبارات بودجه شوراي اسلامي شهر  
        تامين اعتبارات اجراي قانون نوسازي از محل درآمد 10درصد قانون نوسازي  
  114/000/000 114/000/000 104/000/000 کمک به ساير موسسات وابسته ( شوراي شهرستان )  
  114/000/000 114/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 17- کمک و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي  
  20/000/000     کمک به مستمندان   
  700/000/000 730/000/000 690/126/850 هدايا و پرداختهاي تشويقي   
  720/000/000 730/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
اصلاح و متمم بودجه سال  96
هزينه هاي اداري ، سرمايه اي و انتقالي
تاريخ تهيه گزارش :
پيشنهاد و تصويب اصلاح و متمم مصوب سال 96 عملکرد قطعي سال 95 شرح هزينه شماره
طبقه بندي
ارقام مصوب  96 پيشنهاد سال 96
        ماده 19- پرداختهاي انتقالي به کارکنان  
        حقوق وظيفه  
        پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد کارکنان  
        سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
        ماده 20- ديون و تعهدات  
  809/343/511 000/000/800   ديون با محل  
        ديون با محل فوق العاده عمران شهرداري  
        ديون بلامحل  
  511/343/809 800/000/000   سرجمع کل مربوط به ماده هزينه  
  5/700/000/000 5/700/000/000 5/056/264/575 سرجمع کل  
 
 
 
مسئول مالي شورا                                                                                                                                                                       رئيس شوراي اسلامي شهر
 
 

افزودن دیدگاه