حميد فتح اللهي

--حمید فتح الهی

سمت: منشی شورای اسلامی شهر
مسئولیت در کمیسیون شورا: رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری